Home
Rechtsgebieden
Personalia
Tarieven
Contact
Links
Disclaimer
 

Adres

Nieuwstraat 20A
2266 AD Leidschendam-Voorburg

Telefoon:  070 3696599
Fax:         070 8200548


E-mail:    info@ad-iure.nl


Route naar Ad-Iure Advocatenkantoor

 

Rechtsgebieden

 

Bestuursrecht

Het bestuursrecht ziet op de verhouding tussen burgers en de overheid. Het bestuursrecht geeft zowel regels waar bestuursorganen zich aan behoren te houden, als regels die de burgers beschermen tegen besluiten van bestuursorganen. De algemene rechtsregels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast zijn er vele bijzondere wetten.

Kern van het bestuursrecht is het nemen van een besluit door een bestuursorgaan. Zo´n besluit raakt de aanvrager, maar vaak ook zogenaamde derde-belanghebbenden (zoals bijvoorbeeld omwonenden). Iedere belanghebbende kan als hij niet eens is met de inhoud van een besluit daartegen een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan indienen. Bent U het niet eens met het besluit op bezwaar, dan kunt u daartegen in beroep bij de bestuursrechter.

Daarna kan eventueel hoger beroep worden ingesteld. Tijdens de bezwaarprocedure, maar ook de beroepsprocedure, kan een belanghebbende, indien spoed geboden is bij de besluitvorming een verzoek tot voorlopige voorziening aan de rechter vragen. Meestal zal een verzoek om voorlopige voorziening de vraag bevatten het besluit de werking te ontzeggen in afwachting van het besluit op bezwaar of de uitkomst van het ingestelde beroep.

Het is niet verplicht om voor deze procedures een advocaat in te schakelen. Wel is het vaak verstandig om dit te doen.

Ad Iure Advocatenkantoor richt zich op het (rechts)gebied waarbij bedrijven en particulieren in aanraking komen met de overheid.
Exploitatievergunning ingetrokken? Bestuurlijke boete? Last onder dwangsom opgelegd? Bestemmingsplan gewijzigd? Het kantoor heeft ruime ervaring met het voeren van bestuursrechtelijke procedures in de bezwaarfase en de beroepsfase(bezwaarschriften en beroepschriften bij de rechtbank, Raad van State en de Centrale Raad van Beroep).

Ad Iure Advocatenkantoor kan u dan ook in raad en daad bijstaan in uw (rechts)strijd tegen de overheid.

Personen- en familierecht

Tot het personen- en familierecht behoren zaken die ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Het betreft zaken als:

 • echtscheiding
 • einde samenleving
 • ontbinden geregistreerd partnerschap
 • berekenen of het wijzigen van partneralimentatie
 • berekenen of het wijzigen van kinderalimentatie
 • omgang
 • ouderlijk gezag
 • adoptie / stiefouderadoptie
 • erkenning van kinderen
 • ontkenning van vaderschap
 • naamswijziging
Ad Iure Advocatenkantoor heeft expertise in onder meer de bovenstaande onderwerpen.

Het kantoor heeft veel ervaring met echtscheidingen.

Indien u geconfronteerd wordt met een echtscheiding komt er veel op u af. Kunt u in het woonhuis blijven? Wat voor afspraken worden er gemaakt over de kinderen? Is er recht op alimentatie? Wie krijgt wat van de boedel? Moet er pensioen verevend worden?

Ad Iure Advocatenkantoor kan u bijstaan bij het beantwoorden van deze vragen.

In geval van echtscheiding zijn grofweg twee varianten mogelijk. Partners in een echtscheiding kunnen er voor kiezen om samen naar één advocaat te gaan of ieder een eigen advocaat in te huren.

Samen naar één advocaat.

Een belangrijke voorwaarde om samen met één advocaat de scheiding te regelen is dat beide partners het gevoel hebben dat hun beider belangen goed behartigd worden.

Wanneer u er voor kiest om samen naar één advocaat te gaan heeft dat veel voordelen, onder andere:
 • een kostenbesparing ten opzichte van twee advocaten;
 • inspraak over de te volgen procedure;
 • tijdsbesparing, omdat de kans op een langdurige "vechtscheiding" aanmerkelijk kleiner is;
In het geval u ervoor kiest om gezamenlijk naar één advocaat te gaan, kan er een overeenkomst (het echtscheidingsconvenant) worden opgesteld waarin de gevolgen van de echtscheiding worden geregeld. U kunt ervoor kiezen om zelf een convenant op te stellen dat door de advocaat juridisch getoetst wordt dan wel u kunt de advocaat verzoeken om het convenant op te stellen.

Elk een advocaat.

De ervaring leert dat er een aantal motieven zijn om er voor te kiezen om elk een advocaat te nemen. Een aantal van die motieven wordt hier op een rijtje gezet.

 • niet meer met de andere partner willen communiceren;
 • het gelijk willen halen;
 • oplopende ruzies tussen de partners.
Bovenstaande redenen zijn op zich goede redenen om elk een advocaat te nemen. Het nadeel is echter wel dat de scheidingskosten op die manier flink kunnen oplopen en dat de scheiding relatief lang duurt.

Op welke manier de advocaat van Ad Iure communiceert met de "tegenpartij", kunt u in overleg met de advocaat meebepalen. Een echtscheiding waarbij twee advocaten betrokken zijn, hoeft niet per se te eindigen in een "vechtscheiding" met eindeloze procedures.

Hoe de echtscheiding verloopt, heeft u dus voor een groot deel zelf in de hand.

Aanpassing alimentatie

Door een verandering van omstandigheden kan een eerder door de rechter bepaalde of overeengekomen alimentatie gewijzigd worden. Door het verlies van een baan kan de alimentatie onbetaalbaar worden. Of door een inkomensstijging van de alimentatiegerechtigde kan de alimentatie onredelijk worden.
Voordat een verzoekschriftprocedure wordt opgestart, zal een (her)berekening van de alimentatie worden gemaakt. Omdat u een vaste prijs kunt afspreken voor een procedure, kunt u al gauw zien of het voor u loont om een dergelijke procedure te starten.
Ad Iure Advocatenkantoor heeft ruime ervaring met het voeren van procedures tot wijziging van partner- en of kinderalimentatie.

Ad Iure is lid van de vereniging van Familie-en Jeugdrecht (FJR)

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is het arbeidsrecht van werknemers die bij de overheid werkzaam zijn. Ambtenaren hebben een andere rechtspositie dan andere werknemers. Hun rechten zijn geregeld in een speciaal onderdeel van het arbeidsrecht, namelijk het ambtenarenrecht. De ambtenarenwet is vastgesteld in 1929 en heeft als doel de rechtspositie van ambtenaren te regelen. Ofschoon in de jurisprudentie de ambtenarenrechter steeds meer kijkt naar het arbeidsrecht, blijft het ambtenarenrecht een rechtsgebied met een eigen karakter, waarvoor specifieke kennis en ervaring nodig is.

Ad Iure Advocatenkantoor bezit deze specifieke kennis en ervaring. Ad Iure Advocatenkantoor kan u bijstaan bij onder meer de volgende onderwerpen:
 • aanstelling
 • functiewaardering en beloning
 • ziekte- en verlof
 • disciplinaire straffen
 • schorsing en ontslag
 • werkloosheid en arbeidsongeschiktheid
 • beëindigingregelingen
Arbeidsrecht

Is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie? Ad Iure Advocatenkantoor kan u juridische bijstand verlenen bij een (eventuele dreiging van de) beëindiging van een arbeidsrelatie.

Er zijn verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan beëindigen:

 • dringende reden
 • wederzijds goedvinden
 • opzegging met redelijke grond
Dringende reden

Indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vanwege een ´dringende reden´, is er géén toestemming van het Uwv Werkbedrijf of de Kantonrechter nodig. Wel zal de werkgever moeten bewijzen dat er sprake is van een dringende reden en dat het ontslag op staande voet ook rechtsgeldig is. Meestal probeert de werkgever daarnaast veiligheidshalve ook om de werknemer alsnog op gewone wijze te ontslaan, dus via een verzoekschriftenprocedure bij de Kantonrechter. Zeker bij een ontslag op staande voet is het belangrijk om meteen juridisch advies in te winnen, omdat u als u in het ontslag berust géén ontslagvergoeding en géén WW uitkering krijgt.

Wederzijds goedvinden

In de praktijk blijkt dat in veel gevallen van dreigend ontslag met behulp van een advocaat alsnog een ontslagregeling getroffen kan worden.

Een belangrijk onderdeel van de ontslagregeling is de ontslagvergoeding, vroeger ook wel de "gouden handdruk" genoemd. Meestal wordt aangesloten bij de transitievergoeding, maar het is ook mogelijk om hiervan af te wijken.

In plaats van- of in aanvulling op- de ontslagvergoeding wordt soms ook afgesproken dat de werkgever de door u te ontvangen WW uitkering enige tijd aanvult (suppletie).

Opzegging met redelijke grond

 • Ontbinding door kantonrechter

 • De Kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever dan wel de werknemer, met inachtneming van de opzegtermijn ontbinden. Hiervoor dient dan wel een redelijke grond aanwezig te zijn. Bovendien moet een herplaatsing binnen een redelijke termijn in een passende functie, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk zijn. De arbeidsovereenkomst eindigt dan op deze datum. Uit de wet volgt dat u recht heeft op een transitievergoeding. U moet daar wel nog om vragen, omdat de rechter die niet automatisch oplegt. U kunt in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de Kantonrechter.

 • Opzegging met toestemming Uwv Werkbedrijf

 • De werkgever dient toestemming van het Uwv Werkbedrijf te verkrijgen alvorens de arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd in het geval uw arbeidsplaats vervalt als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden dan wel in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid. Als die toestemming binnen is, moet de arbeidsovereenkomst nog opgezegd worden. Voor het opzeggen moet een opzegtermijn in acht worden genomen. De duur van deze opzegtermijn wordt vastgesteld op basis van de wet, tenzij de termijn is vastgesteld in uw arbeidsovereenkomst en/of de toepasselijke CAO. Volgens de wet is de opzegtermijn minimaal 1 maand en maximaal 4 maanden, afhankelijk van de duur van uw dienstverband. Het Uwv Werkbedrijf kan u géén transitievergoeding toekennen. Soms biedt de werkgever zelf een afvloeiingsregeling aan (N.B. :bij reorganisaties geldt vaak een zgn. "Sociaal Plan"). Bent u het niet eens met het ontslag, dan kunt u de rechter verzoeken om herstel van de arbeidsovereenkomst dan wel om een redelijke vergoeding verzoeken. U dient deze keuze wel binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. U doet er dus verstandig aan om zo snel mogelijk juridische bijstand te verzoeken.

  In al deze gevallen kan Ad Iure Advocatenkantoor u bij staan.

  Het kantoor kan zowel optreden aan de zijde van de werknemer als aan de zijde van de werkgever.

  Ad Iure is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA)

  Burenrecht

  Overlast van uw buren? Heeft uw buurman uw tuin geannexeerd? Hangen de takken van de bomen uit de tuin van uw buren in uw tuin? Hebben de buren een hoge boom op grens van uw tuin geplant? Hebben de buren inkijk in uw tuin? Ontneemt de uitbouw van uw buren licht en zon? Ad Iure Advocatenkantoor staat u, in geval van overlast door de buren, graag bij en laat u weer genieten van uw tuin.
  Ook bij andere vormen van overlast van de buren kan Ad Iure Advocatenkantoor u bijstaan. Ofschoon het voeren van een rechterlijke procedure tegen de buren de verstandhouding niet altijd zal verbeteren, kan het voorleggen van uw geschil aan de rechter (als uiterste middel) een oplossing bieden voor een slepende burenruzie. Ad Iure Advocatenkantoor kan u dan ook bijstaan in het burenrecht.

  Aansprakelijkheidsrecht

  “ Een ieder wordt geacht zijn eigen schade te dragen“ is een beginsel uit het Nederlands recht.Echter indien deze schade het gevolg is van verwijtbaar handelen van een ander, dan dient deze de schade te vergoeden. Vaak zal deze schadeveroorzaker niet meteen bereid zijn deze schade aan u te vergoeden.
  Ad Iure Advocatenkantoor kan u juridische bijstand verlenen om de schadeveroorzaker aansprakelijk te stellen, zodat de schade niet meer uw schade zal zijn. Indien u geen rechtsbijstandverzekering heeft of uw rechtsbijstandverzekeraar er geen zaak van kan maken, kunt u terecht bij Ad Iure Advocatenkantoor.

  MKB en ZZP

  Als ondernemer loopt u de kans om verwikkeld te raken in allerlei juridische procedures. Graag wilt u uw kostbare tijd besteden aan het ondernemen en niet aan het voeren van procedures. Het in dienst nemen van een goed jurist is vaak kostbaar. De inhuur van de juridische expertise van Ad Iure is dat niet.

  Heeft u een vordering op uw debiteur, maar wil deze niet (meer) betalen?

  Ad Iure Advocatenkantoor biedt zijn rechtshulp aan bij de incasso van uw vordering. Wij zorgen ervoor dat de procedure voor betaling van de vordering wordt opgestart, zodat u uw tijd kunt besteden aan uw onderneming.

  Levert een leverancier niet volgens afspraak? Ad Iure Advocatenkantoor zorgt ervoor dat alsnog wordt nagekomen dan wel dat u uw schade vergoed krijgt.

  Wilt u de arbeidsovereenkomst met een werknemer op een nette wijze beëindigen? Ad Iure Advocatenkantoor is specialist op het gebied van arbeidsrecht.

   
  Copyright © 2014 Ad-Iure.nl