Home
Rechtsgebieden
Personalia
Tarieven
Contact
Links
Disclaimer
 

Adres

Nieuwstraat 20A
2266 AD Leidschendam-Voorburg

Telefoon:  070 3696599
Fax:         070 8200548


E-mail:    info@ad-iure.nl


Route naar Ad-Iure Advocatenkantoor

 

Tarieven

 

Advocatenkantoor Ad Iure vindt het belangrijk om cliënten goed te informeren over de tarieven die het kantoor hanteert. Duidelijkheid en inzichtelijkheid zijn hierbij de kernwoorden.
Advocatenkantoor Ad Iure kent drie declaratiemethoden:
1)    Op basis van een vast uurtarief
2)    Vast bedrag;
3)    Jaarcontract
Heeft u na het lezen nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op

+31 (0)70 3 69 65 99

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Bent u op zoek naar een advocaat en wilt u kennis maken met Ad Iure Advocatenkantoor?
U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken voor een kort gratis kennismakingsgesprek. Dit gesprek leent zich echter niet voor inhoudelijke bespreking of advisering.

Inzicht in tarieven bij een declaratiemethode op basis van een vast uurtarief

Het tarief wordt berekend aan de hand van twee elementen:

  • het basisuurloon
  • het aantal aan een zaak bestede uren

Uurttarieven

Ad Iure Advocatenkantoor hanteert een uniform basisuurloon van € 125,00 exclusief BTW.
Dit uurloon wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Iedere advocaat registreert nauwkeurig de uren en werkzaamheden, die hij aan een zaak besteedt.

De declaratie op basis van uurtarief

Ad Iure Advocatenkantoor declareert, in geval gekozen is voor een declaratiemethode op uurbasis, in principe nadat een proceshandeling is verricht. In de voor u op maat gemaakte offerte kunt u duidelijk vooraf zien hoeveel de kosten zullen zijn voor een dergelijke proceshandeling. De declaratie is opgebouwd uit honorarium, verschotten en BTW. Verschotten zijn uitgaven die de advocaat doet bij de behandeling van een zaak, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en reiskosten. Het merendeel van de verschotten is belast met BTW. Kantoorkosten of overige onduidelijke kosten worden niet in rekening gebracht. Ad Iure Advocatenkantoor kan al bij de aanvang van een zaak een voorschot in rekening brengen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer er meteen hoge kosten moeten worden gemaakt, zoals griffierechten.

De declaratie op basis van een vast bedrag

Er wordt van te voren met u een vast bedrag voor het honorarium afgesproken. Dit heeft als voordeel dat het u vooraf zekerheid biedt over de kosten van de rechtshulp.

Jaarcontract

Het is mogelijk om Advocatenkantoor Ad Iure in te huren tegen een vast maandelijks bedrag voor alle op deze website genoemde rechtsgebieden.  

Betalingstermijn

De betalingstermijn bedraagt 4 weken na verzending van de factuur.

Gespreid betalen

Voor elke klant geldt dat de declaratie, m.u.v. de verschotten,  in maandelijkse termijnen betaald mag worden.
 
Gefinancierde rechtshulp

Indien u als particulier betrokken bent geraakt in een juridisch conflict kunt u wellicht in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtshulp. In een dergelijk dient u afhankelijk van uw inkomen en vermogen een eigen bijdrage te betalen die tussen de
€ 196,00 en € 823,00 bedraagt. Voor personen-en familierecht gelden andere eigen bijdragen. De eigen bijdragen in het personen ­ en familierecht bedragen minimaal € 340,00 en maximaal € 849,00. Bij een doorverwijzing via het Juridisch Loket kunt een eenmalige korting van € 53,00 krijgen op de eigen bijdragen. Griffierechten worden in het geval u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, fors verlaagd. Uitgebreide informatie over gefinancierde rechtshulp treft u aan op de site van de raden voor rechtsbijstand, zoals vermeld onder de links van deze site.

Inzicht in kosten

Wanneer u Ad Iure Advocatenkantoor een opdracht geeft, neemt de behandelend advocaat allereerst het tarief en de kosten met u door. De advocaat kan u een schatting van de totale kosten geven. Dat is echter niet altijd eenvoudig. Tijdens de behandeling van een zaak doen zich vaak nieuwe en onvoorziene ontwikkelingen voor, die extra werk met zich meebrengen. Immers in veel zaken zal vaak sprake zijn van een tegenpartij. Diens opstelling is en blijft een moeilijk voorspelbare factor en kan van invloed zijn op de tijd die aan een zaak besteed moet worden.

Proceskosten

Ad Iure Advocatenkantoor streeft er naar een zaak voor u op adequate en voordelige wijze op te lossen. Dit betekent dat het in lang niet alle gevallen nodig is te procederen. Mocht het tot een proces komen, dan licht de advocaat u vooraf in over de financiële risico's van een proces. Kosten van getuigen of deskundigen moeten bijvoorbeeld worden voorgeschoten. Hetzelfde geldt voor griffierecht, deurwaarderskosten en dergelijke. Het is belangrijk voor u om te weten, dat de rechter de verliezende partij tot betaling van de proceskosten kan veroordelen.

De kosten van de tegenpartij

In civiele procedures bestaat de kans dat u wordt veroordeeld in de kosten van de tegenpartij, indien u de zaak verliest. Deze kosten worden door de rechter vastgesteld aan de hand van een puntensysteem, waarbij elke proceshandeling een heel of half punt oplevert. De waarde per punt hangt af van de hoogte van de vordering die inzet in de procedure is. De kostenveroordeling kan oplopen van € 100,= tot meer dan € 5.000,=. De kostenveroordeling dekt overigens vaak niet geheel de kosten zodat u, ook indien u de zaak wint, toch een gedeelte van de kosten zelf moet dragen. Uiteraard proberen wij ook de kosten waar mogelijk te verhalen op de wederpartij. Met uitzondering van letselschadezaken is het echter veelal niet mogelijk de volledige kosten te verhalen.

Algemene Voorwaarden

Op alle opdrachten van Ad Iure Advocatenkantoor zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
U kunt ze vinden op deze website of ze telefonisch opvragen +31 (0)70 3 69 65 99.
 

 
Copyright © 2014 Ad-Iure.nl